1. Descriere - Serviciul de direct debit permite Clientului să împuternicească Banca să efectueze plăţi automate pe seama sa la instrucţiunile beneficiarului plăţii ("Instrucţiune de Direct Debit").

2. Pentru ca un Client să poată beneficia de acest serviciu, el trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile următoare: (i) să deţină (cel puţin) un cont curent în RON deschis la ING Bank (contul pe care Clientul îl va indica Băncii pentru debitarea periodică - "Contul Plătitor"); (ii) sa furnizeze date corecte si complete cu privire la toate detaliile Mandatului (de ex: nume beneficiar , cod IBAN Cont Platitor, suma maxima, etc ) (iii) să încheie cu Banca un contract/mandat de direct debit pentru fiecare beneficiar al plăţii indicat, fără nicio restricţie privind numărul de contracte încheiate si (iv) să deţină în Contul Plătitor indicat în Mandat sumele necesare pentru efectuarea plăţii, cu cel puţin o zi înainte de data execuţiei (care este data convenită între client, ca plătitor, şi beneficiarul plăţii, ca fiind ultima zi de plată).

3. Consimţământ – Prezentul contract de direct debit (denumit în continuare "Mandatul") poate fi încheiat electronic - prin Multimat (caz în care Clientul consimte prin introducerea codului PIN) sau prin serviciul Home'Bank (caz în care Clientul consimte prin introducerea Codului de Răspuns).

4. Prin Mandatul de direct debit, Clientul autorizează ING Bank să debiteze Contul Plătitor cu suma prevăzută în Instrucţiunea de Direct Debit emisă de beneficiarul plăţii (o singură dată pentru fiecare astfel de Instrucţiune) şi să crediteze contul curent în RON deschis de beneficiarul plăţii la ING Bank.

5. Primirea Mandatului - Mandatul se consideră primit de Banca la data la care este transmis (sub condiţia ca aceasta să fie o zi lucrătoare, în caz contrar fiind considerat primit în ziua lucrătoare următoare). Mandatul respectiv intră în vigoare în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii de către ING Bank, cu conditia ca toate detaliile Mandatului sa fie corecte si complete. In cazul in care detaliile Mandatului nu sunt corecte si complete, Mandatul nu va fi validat de Banca.

6. Clientul este singurul responsabil pentru orice plată datorată beneficiarului plăţii înainte de intrarea în vigoare a Mandatului. În absenţa unei Instrucţiuni de Direct Debit transmisă de către beneficiarul plăţii către ING Bank, niciuna din obligaţiile de plată ale Clientului nu va fi procesată prin sistemul direct debit.

7. Suma limită - înainte de încheierea unui Mandat, Clientul este obligat să completeze câmpul "suma maximă" (reprezentând suma pe care Clientul o poate estima în mod rezonabil ca fiind valoarea fiecarei plăţi). Dacă suma prevăzută în Instrucţiunea de Direct Debit depăşeşte suma limita menţionată de Client în Mandatul respectiv, ING Bank nu va debita Contul Plătitor cu nicio sumă (va respinge automat instrucţiunea de plată). Dacă suma specificată în Instrucţiunea de Direct Debit este mai mică sau egală cu suma limită, ING Bank va debita Contul Plătitor la data şi cu suma indicate de beneficiarul plăţii în Instrucţiune.

8. Modificarea Mandatului - Clientului nu îi este permis să solicite nicio modificare a unui Mandat incheiat, cu exceptia Sumei limita, pe care o poate modifica, prin intermediul serviciului propriu de Home’Bank. Noua limita va intra în vigoare în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea modificarii de catre Client. Pana la intrarea in vigoare a noii Sume limita, ING Bank va procesa orice Instructiune de Direct Debit in baza Sumei limita anterioare fixata de catre Client. In cazul in Clientul doreste orice alta modificare a Contractului, are posibilitatea de a solicita gratuit denunţarea/incetarea unui Mandat şi să convină asupra unui nou Mandat, cu termeni şi condiţii modificate.
Dacă Banca doreşte să modifice termenii şi condiţiile Mandatului, atunci va notifica Clientului termenii şi condiţiile revizuite pe un suport de informaţii durabil, cu două luni înainte de intrarea în vigoare a acestora, cu exceptia modificarilor care sunt in beneficiul Clientului. Se va considera că modificările sunt acceptate de Client dacă acesta nu notifică Băncii refuzul său de a accepta termenii şi condiţiile modificate în termenul de două luni. În acest din urmă caz, Clientul poate denunţa toate Mandatele existente cu efect imediat şi fără costuri suplimentare pentru el.

9. Răspundere - Având în vedere faptul că ING Bank acţionează exclusiv ca intermediar între Client (în calitate de plătitor) şi beneficiarul plăţii, ING Bank nu poate fi implicată în nicio dispută ce ar putea interveni între Client şi beneficiarul plăţii în legătură cu suma debitată din Contul Plătitor în baza Instrucţiunii de Direct Debit. ING Bank nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau costuri directe sau indirecte suportate de Client ca urmare a procesării de către ING Bank a oricărei Instrucţiuni de Direct Debit în temeiul Mandatului.

10. Încetarea Mandatului - Mandatul se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp şi poate fi denunţat (a) de către Client sau (b) de către Bancă.

a. Clientul poate revoca un ordin de plată cel târziu până la ora 17 a zilei lucrătoare care precede data procesării. Revocarea oricărui ordin de plată generează încetarea Mandatului respectiv astfel că, drept urmare, nicio altă instrucţiune de Direct Debit nu va mai fi procesată de Bancă în temeiul acelui Mandat. Clientul poate revoca Mandatul în orice moment, utilizând, în acest scop, canalele electronice puse la dispoziţie de ING Bank.

b. Banca va notifica pe Client cu privire la încetarea Mandatului cu 2 luni înainte. Ca o excepţie, ING Bank va bloca serviciul şi poate ulterior denunţa Mandatul fără nicio altă formalitate (cu excepţia unei notificări scrise) şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în cazul în care asupra Contului Plătitor se instituie în mod legal poprirea sau o altă formă de sechestru sau în cazul în care, din orice motiv, Contul Plătitor este blocat.

În cazul în care Clientul decide să denunţe un Mandat pe considerentul că nu este de acord cu executarea unui singur/anumit ordin de plată, iar ulterior doreste sa încheie un nou Mandat având acelaşi obiect, Clientul va trebui să transmită noul Mandat Băncii în termen de minim 10 zile calendaristice de la data procesării (data la care ar fi trebuit executat ordinul de plata revocat), deoarece anumiţi beneficiari transmit aceeaşi instrucţiune de plată timp de mai multe zile la rând dacă aceasta nu a fost procesată cu succes de prima dată. În cazul în care Clientul transmite noul Mandat mai devreme, se consideră că a acceptat riscul debitării contului său pe baza instrucţiunii respective de plată a beneficiarului plăţii.

11. Prezentul Mandat se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane fizice, cu mentiunea ca, in cazul in care exista neconcordante intre acestea, prevederile prezentului Mandat vor prevala.

12. Clientul acceptă in mod expres, in deplina cunostinta de cauza, inclusiv clauzele 5 - 10 din prezentul Mandat.